Вітаю Вас Гість | RSS
Меню сайту
Статистика

 

2. Вимоги безпеки життєдіяльнос­ті учнів під час зимових канікул.

2.1. Вимоги безпеки життєдіяль­ності учнів перед початком зимових канікул.

 1. Перед початком зимових ка­нікул слід чітко визначити терміни початку та закінчення канікул.
 2. Уразі продовження канікул потрібно телефонувати в останній день визначених термінів до прий­мальної навчального закладу або  класному  керівнику  для ви­значення нового терміну канікул.

2.1.3.Потрібно ознайомитися з планом проведення канікул у кла­сі, навчальному закладі, брати актив­ну участь у запланованих заходах.

2.1.4. У разі неможливості за по­важних причин або сімейними об­ставинами взяти участь у запланованих заходах під час канікул або вчас­но приступити до навчальних занять після канікул, учні, батьки повинні завчасно попередити класного керівника, надавши заяву чи медичну довідку, що підтверджує причину.

2.2. Вимоги безпеки життєдіяль­ності учнів під час зимових канікул.

2.2.1. Підчас канікул, перебуваю­чи на вулиці й ставши учасником дорожньо-транспортного руху, слід чітко виконувати правила дорожньо­го руху:

 • рухатися по тротуарах і пішохід­них доріжках, притримуючись пра­вого боку, обережно по слизькій до­розі, особливо під час ожеледиці. Взуття має бути зручним, підбори — низькими;
 • за межами населених пунктів, рухаючись узбіччям чи краєм проїж­джої частини, слід іти назустріч руху транспортних засобів;
 • переходити проїжджу частину можна тільки по пішохідних перехо­дах, зокрема підземних і наземних, а у разі їх відсутності — на перехрес­тях по лініях тротуарів або узбіч;
 • у місцях, де рух регулюється, треба керуватися тільки сигналами регулювальника чи світлофора;
 • виходити на проїжджу частину з-за транспортних засобів, упевнив­шись, що не наближаються інші транспортні засоби;
 • чекати на транспортний засіб потрібно тільки на посадкових май­данчиках (зупинках), тротуарах, узбіччях, не створюючи перешкод для дорожнього руху;
 • на трамвайних зупинках, не об­ладнаних посадковими майданчика­ми, можна виходити на проїжджу частину лише з боку дверей і тільки після зупинки трамвая;
 • у разі наближення транспорт­ного засобу з увімкненим проблис­ковим маячком червоного або си­нього кольору, або спеціальним зву­ковим сигналом треба'утриматися від переходу проїжджої частини або негайно залишити її;
 • категорично заборонено вибі­гати на проїжджу частину, влашто­вувати на ній або поблизу неї ігри, переходити проїжджу частину поза пішохідним переходом або встанов­леними місцями;
 • заборонено під час зимових ка­нікул учням кататися на велосипе­дах, мопедах, роликах тощо, що не відповідає погодним умовам та сезо­ну для запобігання ДТП за участю ді­тей;

- • для запобігання ДТП за участю дітей категорично заборонено ката­тися на санчатах, ковзанах, лижах (інших зимових приладах для розваг) на проїжджій дорозі, катання на да­них предметах діти повинні здійсню­вати у спеціально відведених для цього місцях і під наглядом дорос­лих, батьків;

 • категорично заборонене катан­ня з гірок із виїздом на проїжджу час­ти ну дороги;
 • у жодному разі не можна чіпля­тися за задній бампер машин для того, щоб покататися по проїжджій частині дороги — ці дії визначені ви­щою категорією небезпеки, що може призвести до ДТП, травмування й за­гибелі;

•  для запобігання травмування можна кататися на ковзанах тільки у відведених для цього спеціальних місцях й на міцному льоду без розщелин;

 • учні повинні виконувати зазна­чені правила, а також інші Правила дорожнього руху України, знання про які вони отримали на уроках основ здоров'я, виховних годинах, інших навчальних спеціалізованих установах, предметних уроках;
 • перебувати поблизу залізнич­них колій дітям без супроводу дорос­лих заборонено;
 • учні, користуючись транспорт­ним засобом, повинні сидіти або сто­яти тільки в призначених для цього місцях, тримаючись за поручень або інше пристосування.

2.2.2. Під час канікул, перебуваю­чи вдома, на вулиці, в спеціалізова­них установах, приміщеннях, транс­порті учні повинні чітко виконувати правила пожежної безпеки:

 • не брати з собою вогненебез­печні предмети, що можуть спричи­нити пожежу (запальнички, сірники, петарди, бенгальські вогні, феєрвер­ки, цигарки, легкозаймисті речови­ни, вогнезаймисту рідину тощо);
 • користуватися газовою плитою вдома тільки із спеціалізованим електричним приладом для вмикан­ня і під наглядом дорослих;
 • заборонено використовувати ві­конниці на вікна для затемнення приміщень і застосовувати горючі матеріали; зберігати бензин, газ та

інші легкозаймисті горючі рідини, приносити їх до приміщення; засто­совувати предмети оформлення при­міщень, декорації та сценічне облад­нання, виготовлене з горючих син­тетичних матеріалів, штучних тка­нин і волокон (пінопласту, пороло­ну, полівінілу тощо); застосовувати відкритий вогонь (факели, свічки, феєрверки, бенгальські вогні тощо), хлопушки, дугові прожектори; влаш­товувати світлові ефекти із застосу­ванням хімічних та інших речовин, які можуть викликати загоряння; встановлювати стільці, крісла тощо, конструкції з пластмас і легкозай­мистих матеріалів, а також захаращу­вати предметами проходи та аварій­ні виходи;

•  у жодному разі не брати на ву­лиці чи в іншому місці незнайому чи чужу побутову техніку, не вмикати її у розетку вдома чи в інших устано­вах — це може призвести до вибуху та надзвичайної ситуації;

 • не можна наближатися до електроприладів, музичної апарату­ри, які живляться струмом. Корис­туватися електроприладами тільки в присутності батьків, сухими руками. У разі виявлення обірваних прово­дів, неізольованої проводки, іскрін­ня проводки, слід негайно повідоми­ти дорослих;
 • не збиратися біля проходів у громадських установах, входах та виходах, у приміщеннях вестибюлю;

• під час участі в масових заходах  не кричати, не свистіти, не бігати, не стрибати, не створювати травмонебезпечних ситуацій у приміщенні, виконувати правила пожежної без­пеки;

 • у разі пожежної небезпеки: на­явності вогню, іскріння, диму — не­гайно вийти на повітря (за двері, бал­кон) та кликати на допомогу. Викли­кати службу пожежної охорони за номером 101, назвавши своє ім'я, прізвище, коротко описавши ситуа­цію: наявність вогню, диму, кількість людей у приміщенні, свій номер те­лефону;
 • при появі запаху газу в примі­щенні у жодному разі не вмикати електроприлади, не користуватися стаціонарним чи мобільним телефо­ном, відчинити вікна, двері, вимкну­ти газову плиту, якщо вона була ввімкнена, й вийти з приміщення; покликати на допомогу дорослих, негайно повідомити в газову службу за номером 104 чи пожежну охоро­ну — 101, назвавши своє ім'я, пріз­вище, коротко описати ситуацію, за­лишити свій номер телефону;

     •  під час святкування Нового року вдома або інших закладах чіт­ко дотримуватися вимог протипо­жежної безпеки; не приходити на свято в одязі з легкозаймистого ма­теріалу, не просоченого вогнезахисною сумішшю; під час святкування не наближатися до новорічної ялин­ки, в її сторону категорично заборо­нено кидати будь-які предмети; не можна прикрашати ялинку іграшка­ми, гірляндами не фабричного, або низької якості виробництва; забо­ронено використовувати відкритий вогонь під час новорічних свят (фа­кели, свічки, феєрверки, бенгальські вогні, хлопавки тощо); застосо­вувати дугові прожектори, влашто­вувати світлові ефекти із застосу­ванням хімічних та інших речовин, що можуть спричинити загоряння; встановлювати стільці, крісла, різні конструкції, виконані з пластмас і легкозаймистих матеріалів, а також захаращувати предметами проходи та аварійні виходи; не можна засто­совувати для оформлення примі­щень декорації та обладнання, ви­готовлені з горючих синтетичних матеріалів, штучних тканин і воло­кон (пінопласту, поролону, поліві-нілутощо).

2.2.3. Під час канікул, перебуваю­чи вдома, на вулиці, в спеціалізова­них установах, громадських місцях, приміщеннях, транспорті та ін. учні повинні чітко виконувати правила з попередження нещасних випадків, травмування, отруєння тощо:

• під час канікул заборонено на­ближатися й перебувати біля водой­мищ без супроводу дорослих для за­побігання утоплення дітей; катего­рично заборонено виходити на льо­дову поверхню замерзлого водойми­ща. Особі, яка провалилася під лід, необхідно подати мотузку, дошку, одяг, але не підходити до неї близь­ко. Якщо лід крихкий, треба лягти на нього й проводити операцію ряту­вання в той бік, із якого прийшла людина — в інших місцях лід може бути більш крихким. Не поспішаю­чи, слід допомогти людині вибрати­ся з води, зняти мокрий одяг, зігрі­ти, покликати на допомогу, відвести постраждалого у тепле приміщення, вжити заходів щодо неприпущення обмороження;

 • категорично заборонено набли­жатися й перебувати біля будівель­них майданчиків, кар'єрів, закину­тих напівзруйнованих будівель для запобігання обрушень будівельних матеріалів й попередження травм та загибелі дітей;
 • категорично заборонено вжива­ти алкоголь, наркотичні засоби, тю­тюнові вироби, стимулятори;
 • уникати вживання в їжу грибів;
 • заборонено брати в руки, нюха­ти, їсти незнайомі дикі рослини чи паростки квітів, кущів, дерев, що може призвести до отруєння;

•   пересуватися слід обережно, спокійно. Беручи участь в іграх, не створювати хаотичного руху, не штовхатися, не кричати. На вулиці бути обережним, дивитися під ноги, щоб не впасти в яму чи відкритий ка­налізаційний люк, не травмуватися через ожеледь;

 • не підходити на вулиці до обір­ваних, обвислих проводів, або про­водів, які стирчать, а особливо, якщо від них іде гудіння — дані проводи можуть бути ще підживлені електро­струмом;
 • не підходити до щитових, не за­лазити на стовпи з високовольтни­ми проводами — удар електростру­мом від високовольтних живлень можна отримати на відстані 5 м;
 • слід бути обережним на дитячих майданчиках, у парках відпочинку: спочатку переконатися, що гойдал­ки, атракціони, турніки та інші при­лади справні, сильно не

розгойдувати інших, щоб не призвести до падіння чи іншого травмування;

 

 • не виходити на дах багатоповер­хівки для попередження падіння ді­тей із висоти;
 • не підходити до відчинених ві­кон, мити вікна тільки в присутнос­ті дорослих, не нахилятися на пери­ла, парапети сходинок для запобіган­ня падіння дітей із висоти;
 • не спускатися у підвали будин­ків чи інші підземні ходи, катаком­би, бомбосховища — там може бути отруйний газ;
 • не вступати в контакт із незна­йомими тваринами для запобігання отримання укусів від хворих на сказ тварин;
 • застосовувати всі знання й пра­вила, отримані на уроках основ здоров'я, виховних годинах, на­вчальних уроках.

2.2.4. Під час канікул учні пови­нні дотримуватися правил безпеки життєдіяльності під час самостійно­го перебування вдома, на вулиці, громадських місцях, у друзів, на мо­лодіжних дискотеках, у замкнутому просторі із чужими людьми, прави­ла попередження правопорушень та насильства над дітьми:

 • не розмовляти й не вступати в контакт із незнайомцями, зокрема, не передавати їм цінні речі, ключі від дому, навіть якщо вони назвалися представниками міліції. Слід одразу кликати на допомогу і швидко йти до людей;
 • не підходити до автомобілів із незнайомцями, навіть якщо вони запитують дорогу. Краще сказати, що не знаєте, і швидко йти геть;
 • перебувати без супроводу дорос­лих на вулиці дітям до 10-ти років мож­на до 20 год, до 14-ти років—до 21 год, до 18-ти років—до 22 год. У темну пору сезону — до настання темряви;
 • діти мають право не відчиняти двері дому навіть представникам правоохоронних органів. Якщо не­знайомець запитує, чи скоро при­йдуть батьки, повідомте, що ско­ро — вони у сусідів. Тим часом слід зателефонувати батькам, а незна­йомцям двері не відчиняти;
 • слід триматися подалі від тих, хто влаштовує бійки, не брати учас­ті в суперечках дорослих і не прово­кувати словами чи діями агресивної поведінки, що може призвести до бійки або травми; у стосунках із ото­чуючими слід керуватися толерант­ними стосунками;
 • не заходити в під'їзд, ліфт із не­знайомими людьми; одразу кликати на допомогу, якщо незнайомець провокує якісь дії щодо вас. Бути уважними, оглядатися й перевіряти, чи не слідує за вами хтось під час проходу провулків, підземних пере­ходів між будинками й тунелями. Якщо за вами хтось іде, зупинитися й відійти у сторону, щоб потенцій­ний переслідувач пройшов повз вас;
 •  під час перебування на дискоте­ці, потрібно завчасно попередити батьків, щоб зустріли вас після закін­чення заходу; керуватися загальними правилами етикету й нормами пове­дінки, не провокувати оточуючих на агресивну поведінку рухами й словами. У разі небезпечної ситуації пот­рібно звертатися до служби охорони закладу, викликати міліцію за номе­ром 102, зателефонувати батькам;
 • не вчиняти дії, що можуть приз­вести до правопорушень. Неповно­літніми у кримінальному праві вважа­ються особи віком до 18-ти років. За злочин, вчинений після 14-річного віку, неповнолітні підлягають кримі­нальній відповідальності; позбавлен­ня волі неповнолітньому може бути призначене терміном не більш як на 10 років; найбільш суворим примусо­вим заходом виховного характеру є направлення до спеціальних навчаль­но-виховних установ, що здійснюєть­ся примусово, незалежно від бажан­ня неповнолітнього чи його батьків;
 • батьки неповнолітніх, які не займаються вихованням своїх дітей, підлягають адміністративному штра­фу в розмірах, передбачених відпо­відною статтею Карного кодексу України;
 • всеукраїнські гарячі лінії під­тримки дітей та молоді України: Все­українська лінія «Телефон довіри» — 800-500-21-80; національна гаряча лінія з питань попередження насиль­ства над дітьми та захисту прав ді­тей — 500-500-33-50 (у межах Укра­їни дзвінки безкоштовні).

2.2.5. Під час канікул учні пови­нні виконувати правила із запобіган­ня захворювань на грип, інфекційні, кишкові захворювання, педикульоз тощо:

•   при нездужанні не виходити з дому, щоб не заражати інших лю­дей, викликати лікаря;

 • хворому виділити окреме ліж­ко, посуд, білизну;
 • приміщення постійно провіт­рювати;
 • у разі контакту із хворим одяга­ти марлеву маску;
 • хворому дотримуватися пос­тільного режиму;
 • вживати заходів профілактики: їсти мед, малину, цибулю, часник; чіт­ко виконувати рекомендації лікаря;
 • перед їжею мити руки з милом;
 • не їсти брудних овочів та фрук­тів, ретельно їх мити й ошпарювати;
 • для запобігання захворювань на педикульоз, регулярно мити голову; довге волосся у дівчат має бути зібране у зачіску, не слід користуватися засоба­ми особистої гігієни (гребінцем) інших осіб, а також не передавати свої засоби гігієни іншим. Не міряти й не носити чужого одягу, головних уборів, атакож не передавати свого одягу іншим;
 • не вживати самостійно медич­них медикаментів і препаратів, не ре­комендованих лікарем;
 • якщо ви погано почуваєтеся, а дорослих немає порад, слід викли­кати швидку медичну допомогу за номером 103, описавши свій стан, назвавши номер свого телефону, до­машню адресу, прізвище, ім'я, а та­кож зателефонувати батькам.

 

3. Вимоги безпеки життєдіяльнос­ті учнів при виникненні надзвичайної або аварійної ситуації.

3.1. Не панікувати, не кричати, не метушитися, чітко й спокійно вико­нувати вказівки дорослих, які пере­бувають поряд.

 1. Зателефонувати батькам, ко­ротко описати ситуацію, повідоми­ти про місце свого перебування.
 2. Якщо ситуація вийшла з-під контролю дорослих, слід зателефо­нувати в служби екстреної допомоги за телефонами:
 1. — пожежна охорона;
 2. — міліція;

103   — швидка медична допо­мога;

104 — газова служба,

коротко описати ситуацію, назва­ти адресу, де сталася надзвичайна си-туація, своє прізвище, їм я, номер свого телефону.

3.4. У разі можливості покинути територію аварійної небезпеки.

 

Під час прогулянок в лісі або в туристичному поході:

1. ретельно вибирати місце для багаття. Воно повинно бути на достатній відстані від траншей і окопів, що залишилися з війни;

2. перед розведенням багаття в радіусі п'яти метрів перевірити ґрунт на наявність вибухонебезпечних предметів щупом (або обережно зняти лопатою верхній шар ґрунту, перекопати землю на глибину 40-50 см);

3. користуватися старими багаттями не завжди безпечно, адже там можуть виявитися підкинуті військові «трофеї» або такі, що не вибухнули;

4. у жодному випадку не підходити до знайдених багать, що горять (особливо вночі). В цьому багатті може виявитися предмет, що може вибухнути.

Практично всі вибухові речовини чутливі до механічних дій і нагрівання. Поводження з ними вимагає граничної уваги і обережності.

Слід пам’ятати, що розмінуванням, знешкодженням або знищенням вибухонебезпечних предметів займаються тільки підготовлені фахівці-сапери, допущені до цього виду робіт.

Однією з серйозних загроз сучасного суспільства є тероризм. Майже щоденно здійснюються терористичні акти, унаслідок яких гинуть люди. Більшість цих злочинів здійснюються з використанням вибухових пристроїв. Нерідко це саморобні, нестандартні пристрої, що їх складно виявити, знешкодити або ліквідувати. Злочинці зазвичай поміщають їх в звичайні портфелі, сумки, банки, пакунки і потім залишають у багатолюдних місцях. У такому разі важко відрізнити сумку з вибухівкою від такої ж сумки, залишеної забудькуватим пасажиром у громадському транспорті. Часто такі міни-пастки мають досить привабливий вигляд. Відомі випадки застосування їх у авторучках, мобільних телефонах, гаманцях, дитячих іграшках.

Тому бездоглядні предмети в транспорті, кінотеатрі, магазині, на вокзалі тощо вимагають особливої уваги.

Є декілька ознак, що дозволяють припустити, що маємо справу з вибуховим пристроєм. Слід звертати увагу на:

- припарковані біля будівель автомашини, власник яких невідомий або державні номери якої не знайомі мешканцям, а також коли автомобіль давно непорушно припаркований;

- наявність у знайденому механізмі антени або приєднаних до нього дротів;

- звуки, що лунають від предмету (цокання годинника, сигнали через певний проміжок часу), мигтіння індикаторної лампочки;

- наявність джерел живлення на механізмі або поряд з ним (батарейки, акумулятори тощо);

- наявність розтяжки дротів або дротів, що тягнуться від механізму на велику відстань.

Якщо знайдений предмет видається підозрілим, потрібно повідомити про нього працівників міліції чи ДСНС.

Якщо знайдено забуту річ у громадському транспорті, доречно опитати людей, які знаходяться поряд. Бажано встановити, кому річ належить або хто міг її залишити. Якщо господаря встановити не вдається, потрібно негайно повідомити про знахідку водія (кондуктора).

У разі знаходження підозрілого предмета у під'їзді будинку, потрібно опитати сусідів, можливо, він належить їм. У разі неможливості встановити власника — негайно повідомити про знахідку до найближчого відділення міліції, до військкомату, органів місцевого самоврядування, підрозділу ДСНС за телефоном «101».

Якщо підозрілий предмет знайдено в установі, потрібно негайно повідомити про знахідку адміністрацію.

 

У разі знаходженні вибухонебезпечного пристрою:

 

1. Негайно повідомити чергові служби органів внутрішніх справ, цивільного захисту;

2. Не підходити до предмету, не торкатися і не пересувати його, не допускати до знахідки інших людей;

3. Припинити всі види робіт в районі виявлення вибухонебезпечного предмету.

4. Не користуватися засобами радіозв’язку, мобільними телефонами (вони можуть спровокувати вибух).

5. Дочекатися прибуття фахівців; вказати місце знахідки та повідомити час її виявлення.

  

У випадку, коли в будинку знайдено вибуховий пристрій й здійснюється евакуація:

- одягніть одяг з довгими рукавами, щільні брюки і взуття на товстій підошві (це може захистити від осколків скла);

- візьміть документи (паспорт, свідоцтво про народження дітей тощо), гроші;

- під час евакуації слідуйте маршрутом, вказаним органами, що проводять евакуацію. Не намагайтеся скоротити шлях, тому що деякі райони або зони можуть бути закриті для пересування;

- тримайтеся подалі від обірваних ліній енергопостачання.

 

Якщо будинок (квартира) опинилися поблизу епіцентру вибуху:

- обережно обійдіть всі приміщення, щоб перевірити чи немає витоків води, газу, спалахів і т.п. У темряві в жодному випадку не запалюйте сірника або свічки - користуйтеся ліхтариком;

- негайно вимкніть всі електроприлади, перекрийте газ, воду;

- з безпечного місця зателефонуйте рідним та близьким і стисло повідомте про своє місцезнаходження, самопочуття;

- перевірте, чи потребують допомоги сусіди.

Опинившись поблизу вибуху, стримайте свою цікавість і не намагайтеся наблизитись до епіцентру, щоб розгледіти або допомогти рятівникам. Найкраще, що можна зробити – залишити небезпечне місце. До того ж, варто знати, що зловмисники часто встановлюють вибухові пристрої парами, щоб, через деякий час після вибуху першої з них, пролунав другий вибух. Зловмисники розраховують на те, що після першого вибуху на його місці зберуться люди, у тому числі й представники силових структур, і при повторному вибуху жертв буде набагато більше.

 

Отож:

- не слід робити самостійно жодних маніпуляцій із знахідками або підозрілими предметами, що можуть виявитися вибуховими пристроями;

- виявивши річ без господаря, треба звернутися до працівника міліції або іншого посадовця; не можна торкатися знахідки;

- не користуйтеся мобільним та радіозв’язком поблизу підозрілої знахідки.

Для поштової кореспонденції з пластиковою міною характерна надмірна товщина, пружність, вага не менше 50 г і ретельна упаковка. На конверті можуть бути різні плями, проколи, можливий специфічний запах. Повинно насторожити настирне бажання вручити лист неодмінно в руки адресата і надписи на кшалт: «розкрити тільки особисто», «особисто в руки», «секретно» і т.п. Підозрілий лист не можна відкривати, згинати, нагрівати або опускати у воду.

 

Правила

поведінки учнів в Мелітопольській гімназії №5

 

1.  Ці Правила поведінки учнів в Мелітопольській гімназії №5 (далі – Правила) розроблені на підставі Закону України  « Про загальну середню освіту» (651-14) , Положення про загальноосвітній навчальний заклад (постанова Кабінету Міністрів України   від 14.06.2000  № 964), Положення про позашкільний  навчальний заклад ( постанова Кабінету Міністрів України від 06.05.2001 № 433).

2.  Правила  установлюють  норми поведінки учнів  в приміщеннях та на території Мелітопольській гімназії №5, а також  під час  позакласної та позашкільної діяльності.

3.  Мета Правил – створення в Мелітопольській гімназії №5 належних умов, що  сприятимуть успішному навчанню кожного учня,  вихованню поваги до особистості та її прав, розвитку культури поведінки та навичок спілкування, забезпеченню дотримання норм   охорони праці та безпеки життєдіяльності  під час навчально - виховного процесу, позакласної та позашкільної діяльності  учнів.

 

1. Загальні положення

 

1.1  Учні Мелітопольської гімназії №5 є учасниками навчально-виховного процесу. Вони зобов’язані:

 • оволодівати знаннями, вміннями, практичним навичками в обсязі не меншому, ніж визначено Державним стандартом загальної середньої освіти; підвищувати загальний культурний рівень;
 • дотримуватися українського законодавства, моральних, етичних норм;
 • брати посильну участь у різноманітних  видах трудової діяльності;
 • бережно ставитися  до державного, громадського і особистого майна;
 • дотримуватися вимог Статуту Мелітопольської гімназії №5 та цих Правил;
 • дотримуватися правил особистої гігієни.

1.2 Учні повинні  приходити до школи за 10-15 хвилин до початку занять і не затримуватись після уроків більш, ніж на 15 хвилин, якщо вони не приймають участь в навчально-виховному процесі. Учні, які прийшли після першого дзвоника, вважаються такими, що запізнилися.

1.3 По дорозі до школи та в зворотному напрямі учні повинні дотримуватись гарних манер, не порушувати правила поведінки у громадських місцях.

1.4  При вході у школу дотримуються правил ввічливості. У літній період учні направляються в свої класи згідно розкладу уроків, в зимовий час -  знімають в гардеробі верхній одяг і також  направляються в свої класи згідно розкладу уроків. У гардеробі учні поводяться  тихо, спокійно, роздягаються швидко, не затримуючись. Ігри і метушня у гардеробі заборонені. Відвідування гардероба протягом дня дозволяється лише  у присутності гардеробниці.

1.5  Всі учні зобов'язані приходити до школи в чистому, охайному одязі  ділового стилю, з акуратною зачіскою. Одяг повинний відповідати віковим особливостям учнів, їх статі та санітарно-гігієнічним вимогам.

      Учням забороняється носіння в школі  прикрас (намисто, сережки, обручки та інша біжутерія) так як це може призвести до травматизму. Спортивний одяг дозволяється використовувати тільки на заняттях з фізичної культури або під час спортивних змагань.

На уроках трудового навчання, хімії, інформатики учні повинні бути у спеціальному одязі.  В спортивній залі заняття  повинні проходити тільки у спортивному одязі та взутті.

      Взуття учнів повинно бути травмонебезпечним, з фіксованим голеностопом та на стійкому, не високому підборі.

      Учні повинні виконувати правила особистої гігієни: контролювати чистоту тіла, рук, зубів, носа; нігті повинні бути коротко підстрижені.

      На свята  учні  мають бути одягнені урочисто. На вечори відпочинку, дискотеки дозволяється  використовувати святковий одяг.

1.6 Забороняється приносити до гімназії та на її територію з будь - якою метою і використовувати будь - яким способом зброю, вибухові або вогненебезпечні предмети і речовини; спиртні напої, наркотики, інші одурманюючі речовини і отрути, газові балончики. Так само забороняється поява в школі, а також у громадському місці учня, який вжив алкогольний напій.

1.7 Всім учням категорично забороняється вживання нецензурних слів  та паління цигарок  в приміщеннях й на території гімназії.  

1.8 Не дозволяється без дозволу педагогів йти зі школи і з її території в урочний час. У разі пропуску учбових занять учні повинні надавати класному керівнику довідку від лікаря або записку від батьків (або особи, що їх замінює) про причину відсутності на заняттях. Пропускати заняття без поважних причин забороняється і є порушенням дисципліни.

1.9 Учні гімназії приносять необхідне навчальне приладдя, книги, зошити, щоденник, спортивний одяг та взуття тощо. Приносити в заклад сторонні предмети, які можуть призвести до травматизму, забороняється

1.10 Учні гімназії приходять до школи з підготовленим домашнім завданням з  усіх предметів згідно з розкладом уроків..

1.11 Учень гімназії проявляє повагу до старших, піклується про молодших. Учні й педагоги звертаються один до одного шанобливо. Школярі поступаються дорогою дорослим, старші школярі - молодшим, хлопчики - дівчаткам. При розмові зі старшими учень повинен встати. Руки в кишенях тримати не дозволяється. На запитання відповідати спокійно, не сперечатися.

1.12  Учні несуть особисту відповідальність за збереження своїх речей (портфель з підручниками і навчальним приладдями, спортивна форма,одяг та взуття, телекомунікаційні засби тощо).

1.13   Крадіжки особистого або шкільного майна є грубим порушенням Статуту гімназії  і даних  Правил. Учні, що викриті в крадіжці, зобов'язані відшкодувати матеріальний збиток, нанесений потерпілим.

1.14 В діях  учнів неможливі будь-які образи, приниження товаришів,  фізичний або психологічний тиск на них.

1.15 Поза школою учні поводяться скрізь і всюди так, щоб не осоромити свою честь та гідність, не заплямувати добре ім'я гімназії.

1.16 Учні повинні зберігати майно гімназії, надавати посильну допомогу в його ремонті. Втрата або псування майна гімназії з боку учнів компенсуються їх батьками або особами, які їх замінюють.

1.17 Непокора вчителям, адміністрації гімназії, необґрунтована відмова відповідати на уроці, відмова заповнювати щоденник або надати його вчителю для виставлення оцінки є порушеннями  шкільної дисципліни.

1.18  За порушення  вимог цих Правил до учнів можуть застосовуватися дисциплінарні стягнення, які передбачені Статутом  Мелітопольської гімназії №5 .

 

2.       ПОВЕДІНКА НА ЗАНЯТТЯХ.

 

2.1 Учні повинні своєчасно з'являтися на урок та позакласні заходи.

2.2  Після дзвінка  на урок  всі  учні повинні зайняти свої робочі місця. На учбових столах не повинно бути нічого зайвого.

2.3 При вході педагога в клас учні встають на знак вітання, сідають після того, як учитель відповість на вітання і дозволить сісти. Так само учні вітають будь - якого дорослого, що увійшов до класу під час занять. При виході з класу вчителя або іншого дорослого учні також встають.

2.4  Для відповіді на запитання вчителя учні повинні встати. У деяких випадках можлива відповідь учнів сидячи. Цей  порядок визначає вчитель.

2.5  Учні, які бажають відповісти чи щось запитати у вчителя, зобов’язані підняти руку. Привертати до себе увагу вчителя іншими способами не дозволяється.

2.6 Під час уроку, сидячи за робочим столом (партою), учні зобов’язані слідкувати за поставою, нахилом голови, розташуванням ніг. Учні зобов’язані виконувати розпорядження вчителів стосовно правильної постави.

2.7 Протягом уроку не можна шуміти, відволікатися самому і відволікати інших сторонніми розмовами, іграми та іншими, що не стосуються уроку, справами. Використання жувальної гумки, цукерок під час уроків заборонено. Урочний час повинен використовуватися учнями тільки для навчання.

2.8 Підказки, списування контрольних робіт учням категорично заборонено.

2.9  За першою вимогою вчителя (класного керівника) учням необхідно пред'явити щоденник. Всі робочі записи в щоденниках  повинні виконуватися охайно. Після кожного навчального тижня батьки учня ставлять свій підпис у щоденнику.

2.10 Якщо під час занять учню необхідно вийти з класу, то він повинен підняти руку і попросити дозвіл у вчителя.

2.11  На уроках заборонено використовувати  плеєри, приймачі, мобільні телефони або інші будь-які технічні пристрої, що не передбачені навчальною програмою.

2.12 Дзвінок про закінчення уроку дається для вчителя. Тільки після того, як вчитель оголосить про закінчення уроку, учні можуть покинути клас.

2.13 Учні повинні своєчасно виконувати домашні завдання. Пропуски уроків з будь-яких причин не є підставою для невиконання домашнього завдання.

 

3.ПОВЕДІНКА  НА  ПЕРЕРВАХ

 

3.1  Після оголошення вчителем перерви учні повинні навести чистоту і порядок на своєму робочому місці  і вийти з класу. В класі залишаються чергові учні, які провітрюють приміщення, готують класну дошку, допомагають вчителю підготувати клас до наступного уроку.

3.2  Учні під час перерви повинні підкорятися вимогам чергових вчителів  та  учнів. На вимогу чергового вчителя  вони повинні назвати своє ім’я, прізвище та клас.

3.3 До кабінету директора, заступників директора та учительської учні заходять  лише постукавши і спитавши  дозволу.

3.3  В приміщеннях учні повинні дотримуватися наступного порядку: розмовляти не дуже голосно, ходити спокійно, триматися правого боку. Рухаючись  по сходах,  не бігати, не перестрибувати через  кілька сходинок.

3.4  В теплу погоду дозволяється проводити перерву на шкільному подвір’ї, спортивному майданчику, але не займатися на спортивному обладнанні без дозволу.  В зимовий період виходити з приміщення  школи на територію закладу без верхнього одягу забороняється.

3.5  У разі запізнення на урок учні повинні  постукати у двері кабінету, зайти,  вибачитися  перед вчителем за спізнення і попросити дозволу сісти на місце.

3.6 Під час перерв учням забороняється:

 • бігати по коридорам, рекреаціям,  сходами, поблизу вікон  та в інших місцях, непристосованих для ігор;
 • штовхати один одного, кидатися предметами,  застосовувати фізичну силу для вирішення будь - якої проблеми;
 • вживати непристойні вирази і жести на адресу будь - яких осіб, шуміти, заважати відпочивати іншим.

3.7  Учні повинні піклуватися  про чистоту в гімназії. В приміщеннях та на території закладу не смітити. Використана жувальна гумка та інше сміття  викидаються тільки у спеціально відведені для цього корзини. Взуття перед входом у школу очищується.

3.8  Учні, знаходячись в їдальні:

 • підкоряються вимогам чергових вчителів і працівників їдальні;
 • дотримуються санітарно-гігієнічних вимог ( мити руки з милом, користуватися серветкою або рушничком);
 • дотримуються черги при купівлі їжі;
 • проявляють увагу і обережність при отриманні та вживанні гарячих й рідких страв;
 • вживають їжу і напої  тільки в їдальні;
 • після вживання їжі  прибирають за собою столові прибори і посуд.

4.ПОВЕДІНКА   ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ ЗАНЯТЬ.

4.1  Після закінчення занять учні повинні  отримати одяг з гардеробу, акуратно одягнутися і покинути гімназію, дотримуючись правил ввічливості. Вони не мають права знаходитися в приміщенні гімназії  після закінчення  навчальних занять або позаурочних заходів без дозволу працівників школи.

4.2  Під час знаходження на території гімназії та при проведенні шкільних заходів учні не повинні  скоювати дії, небезпечні для власного життя і здоров'я  оточуючих.

4.3  Чергові учні після закінчення занять провітрюють класні приміщення, наводять в них порядок ( миють дошку, підмітають  і миють підлогу), поливають квіти. Закривають вікна і кватирки.

4.4  Роботи по прибиранню класу розподіляються відповідно статі учнів: легкі роботи виконують дівчата, важчі – хлопчики. При цьому катего

Вхід на сайт
Пошук
Календар
«  Жовтень 2018  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031


Українське ділове мовлення. Календар свят


Корисні посилання

Друзі сайту
 • Official Blog
 • uCoz Community
 • FAQ
 • Textbook
 • Copyright MyCorp © 2018Зробити безкоштовний сайт з uCoz